Wanneer is een pgb de beste oplossing?

Deze vraag wordt vaak gesteld aan de consulenten van Lariks, maar is niet zomaar te beantwoorden. De beste oplossing is afhankelijk van de specifieke situatie. Zorg is en blijft immers maatwerk.

Flexibiliteit, maar ook administratie

Vaak blijkt zorg in natura de beste oplossing, maar soms biedt een pgb uitkomst. Bijvoorbeeld als er persoonlijke omstandigheden zijn die maken dat de gecontracteerde zorgleveranciers niet de zorg kunnen leveren die nodig is. Bijvoorbeeld omdat aangetoond is dat de inwoner gebaat is bij een vaste verzorger die in dienst is bij een niet-gecontracteerde zorgleverancier. Of als er specifieke expertise vereist is voor het welbevinden van de inwoner. Mocht dat zo zijn, dan moet er door de inwoner een persoonlijk plan worden opgesteld waarin helder is gemotiveerd dat een pgb de beste oplossing biedt. Vervolgens moet de inwoner zelf zorgovereenkomsten sluiten met de partijen of mensen die de zorg leveren.

Een pgb biedt flexibiliteit, maar brengt ook administratief werk met zich mee waar u  zelf verantwoordelijk voor bent. Ook moet u zelf de facturen of urenbriefjes van de zorgverleners indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB controleert vervolgens of de rekeningen overeenkomen met de afspraken die zijn gemaakt in de zorgovereenkomst en zorgt ervoor dat de zorgverlener wordt betaald. Iedere maand ontvangt u een budgetoverzicht. Hierop is te zien wat er is betaald en hoeveel pgb er nog over is.

Handige sites: Belangenvereniging Per Saldo, Zorgwijzer en de site van de Sociale Verzekeringsbank.

maatje gastvrij leusden
De Til

Eigen bijdrage bij een pgb

Ook als u zorg ontvangt in de vorm van een pgb, betaalt u een eigen bijdrage. De manier waarop u de eigen bijdrage bij een pgb betaalt, is veranderd. Voorheen werd de eigen bijdrage vooraf ingehouden op uw pgb door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). In de nieuwe situatie – vanaf 1 januari 2015 – ontvangt u een rekening voor de eigen bijdrage van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de hoeveelheid toegekende zorg en ondersteuning die in uw indicatie staat.
Stel, u gebruikt het toegekende budget van uw pgb niet volledig. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is voor de zorg of omdat u om een andere reden niet meteen gebruik maakt van de zorg. U krijgt dan toch een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK, gebaseerd op het volledige toegekende pgb. Het bedrag dat u teveel betaalt, stort het CAK jaarlijks achteraf terug op uw rekening. Komt u door deze rekeningen in financiële problemen? Dan kunt u tussentijds de hoogte van uw pgb aanpassen en een bijstelling aanvragen. Dit doet u bij Lariks.

Eigen bijdrage zorg 2016

Meer weten over de eigen bijdrage in 2016? Klik hier.