singles

Koffieochtend Stimulans; elke 1e maandag!

Ai, foutje in onze Zorgkrant. Koffieochtend Stimulans is elke eerste maandag van de maand van 10 -1 2 uur (ipv woensdag). Locatie: in De Bron (in de Smederij, Hoefijzer 18).